Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Scoopper Europe Sp. z o. o., ul. Nowolipki 13 00-150 Warszawa, NIP 527-297-42-91, REGON 520211680, KRS 0000925307.

W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

a) listownie na wyżej wskazany adres siedziby firmy;

b) za pośrednictwem adresu e-mail: info@scoopper.eu

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) realizacji umowy lub/oraz podjęcia działań niezbędnych do jej zawarcia, na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;

b)wynikających z prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, którymi są:

– marketing bezpośredni produktów własnych Administratora;

– kontakt w sprawie realizacji usług/zakupu towaru;

– wykonanie umowy (dotyczy przetwarzania danych osobowych osób innych, niż osoba wskazana w umowie do reprezentacji strony);

– ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń  lub  obronna  przed  roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c)wypełnienia obowiązków  prawnych  ciążących na  Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora
na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz organy, którym dane te zostaną udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów określonych w pkt 2.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy pomiędzy stronami i/lub kontakt.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ( z wyjątkiem przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 2 lit. b niniejszej klauzuli).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.